ADVERTISEMENT
Home > Afghanistan > Herat > Politician > Zohal Jarnailzada زحل جرنيل زاده

Zohal Jarnailzada زحل جرنيل زاده

(0 Rate)
64 metra
(0 Rate)
64 metra

About :

خام بودم، پخته شدم، سوختم!
ADVERTISEMENT

Contact:

Other Information

Categories:

Politician
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form
ADVERTISEMENT

Featured Articles:

2020-08-06

#خیابان_هراتnدرشمال شهرهری بردامنه کوه مختارصحرائیست که آنراخیابان هرات گویند درکتب قدیم خیابان راخیاودان ذکرکرده اند شهاب الدین یاقوت الحموی درکتاب خویش معجم البلدان خیابان را خدابان نوشته است همچنان درکتاب طبقات الصوفیه خواجه عبدالله انصاری نیزدرهمه جاخیابان خدابان ذکرشده است سیف بن محمدابن یعقوب الهروی درکتاب تاریخنامه هرات قرن هشتم خیابان راخیاودان ذکرکرده است درعصر تیموریان هرات اواخر قرن هشتم ونهم خدابان وخیاودان رابه نام نمی شناختند وخیابان میگفتند حتی از حضرت جامی صاحب که کتاب طبقات الصوفیه خواجه عبدالله انصاری را به عبارت عصری آراست خدابان رابه خیابان تبدیل فرمود.معین الدین اسفزاری در کتاب روضات الجنات فی اوصاف مدینه الهرات که در دوره تیموریان هرات به رشته تحریرآورده است خیابان هرات را چنین میستاید .از مواضع میمون که به مبارکی آن زمینی رادرربع مسکون نشان نمیدهند خیابان هرات است که به لطافت هواوعجایب حظایر وغرایب بنا ممتازاست ودربزرگی مزارات ولطافت عمارات ومقابروبقاع متبرکه که در یمن ویسار آن واقع است از شرح بی نیازاست وآن جائیست که درقدیم الایام چه دروقت جاهیلیت وچه درروزگار اسلام همیشه میمون ومبارک وقبله دعوات وکعبه حاجات خلایق بوده وهمه مردم ازاصاغر واکابر،مقیم ومسافر بدان مقام مشرف تبرک جسته اند. ودرهمه زمان معابد ادیان مختلف ، عیدگاه ، مغابرونزهت گاه خواص وعوام بوده چنانکه حالامصلی گشت جای مسلمانان است ودر زمان قدیم این منطقه را کوی خدایگان میگفتند وبه عبارت فارس خدایگان پادشاه راگویند .راه خیابان ازدروازه ملک فعلی گشوده میشد چنانکه اکنون نیز ازدروازه ملک به سوی خیابان گشوده است که آنرادرب خیابان میگفتند. که بعدیکی ازملوک کرت بازار شمالی چهارسوق را تاپای حصار آباد نمود که آن بازار رابازار ملک ودرب شمالی رادرب شمالی را درب ملک نامیده اند . ساحات سرپل انجیل محل مصلی تادامن کوه مختار وبندقارون شامل خیابان است . وهمچنان یک رشته قنات ها درخیابان وجود داشته که بعضی از ساحات را آبیاری مینموده ازآنجمله یکی هم کاریز یا چشمه قرنفل بوده وآب آن خشک گردید. مزارات بسیاری از بزرگان عرفا مشایخ سخنوران دانشمندان خراسان درخیابان هرات واقع است.مانندآرامگاه امام فخرالدین رازی ، ملاحسین واعظ کاشفی ، خواجه غلطان ولی ، مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی ، مولانا سعدالدین کاشغری ، مزارشهزاده ها وصدها عالم وفاضل دیگر . چنانچه خواجه تاج سلمانی از شعرا وسخنوران قرن نهم هرات چنین فرموده است :nهرات چشم چراغ جمع بلدان است جهان تن است به نسبت هرات چوجان استnسینه روی زمین خـــــراسان لیک هرات از ره معنی قلب خراسان استnچوهست مسکن معمورعرفاواولیا مقـــــــام قاطبه علــــــــــــــم وخیابان استn ودرجای دیگر حضرت جامی (رح) دروصف خیابان چنین گفته اند:n حدیث روضه مکن جای این بس مارا که در سواد هری ساکن خیابانم nدربیرون درب ملک برسر بلندی مزاریست بنام مزار شیخ اسماعیل خوارزمی که مرید شیخ علاء الدوله سمنانی بوده درسال 824 هــ ق ازدنیارفته پهلوی این مزار تا شصست قبل حوض انبار مخروبه ای بود که آنرا حوض برفک میگفتند وبنام حوض حاجی رمضان مشهور بود که اثری ازآن باقی نماند فعلا بجای آن مسجد اعمارگردیده. ومزار شیخ اسماعیل برسرچهارراهی درب ملک اول جاده ایکه به سرک مناره ها معروف است واقع میباشد . nخیابان هرات بااغاز دوره تیموریان هرات800الی 912 هــ ق درخشان ترین دوره راسپری نمود که شهرت این ساحه راجهانی کرده است دردوره تیموریان دردوکنارخیابان تمام مزارات بزرگان آباد گردید مدارس ، مساجد و خانقاه های زیادی ساخته شده ازجمله بناهای عظیم ورفیع مجموعه مصلی هرات است که بر سرراه خیابان ساخته شده بود.مجموعه مصلی هرات عبارت بوداز مدرسه گوهرشادبیگم مسجدگوهرشادبیگم، مدرسه وخانقاه سلطان حسین بایقرا ، مسجدجامع امیرعلی شیرنوایی ، دارالحفاظ ، دارالشفا ، خانقاه اخلاصیه ومدرسه اخلاصیه که کاراین عمارات رفیع البنیان همت نمودند. درسال 823 هــ ق برابر به 1417 م همت وتوجه خاص گوهرشاد بیگم آغا گردید. وتاسالهای 898 هــ ق دردوره سلطان حسین بایقرا نیزدرساخت عمارات رفیع البنیان همت نمودند . مجموعه مصلی هرات یک مرکز آموزشی،ملی،دینی و فرهنگی راتشکیل میدادکه بنابه تشویق وتوجه شاهان تیموری علماودانشمندان ازهرگوشه وکناردنیابه این مرکز جمع آمدند که طالبان علم وشاگردان ازدورترین جهان جهت کسب علم به این جامیآمدند.این مکان علاوه برمرکزعلمی یک مرکزهنری نیزمحسوب میشدزیراتعدادزیاد هنرمندان رشته های مختلف مانند معماری ، نقاشی ، خطاطی ، حکاکی و کاشی کاری دورهم آمده واز خود هنرپروری نمودندو شاگردان زیادی ازاین مرکزهنری به هنرمندان مشهوری مبدل گشتندوهمین حرکات باعث شد تادوره تیموریان هرات درتاریخ بنام دوره رسانس شرق یادگردد.دوره تیموریان درحقیقت دوره رشدوشگوفایی میباشدچنانچه قبلاً اراضی ازبلوک سبقرآبیاری میشدوچون نهرسبقر بمرورزمان پائین افتاد خیابان بی آب ماند.تااینکه سلطان ابوسعید گورگان جهت آبیاری خیابان جوی نورا حفرنمود که بیشترساحات خیابان را آبیاری مینمود.وباعث شدتاباغات ، اراضی سرسبزوشاداب گردد اما دامنه کوه مختار همچنان خشک ماند تااین که باردیگرسلطان ابوسعید به فکرحفرجوی دیگرشد وازرود پاشتان دردامن کوه نهردیگری کشیده بنام جوی سلطانی معروف گشت . که ازاثرحفراین جوی ساحات گازرگاه ، خیابان ودامنه کوه مختارآبیاری شدکه این بیشتربه همت خواجه قطب الدین طاووس وزیراحداث شد . شگوفایی خیابان باپایان رسیدن دوره تیموریان روبه کم رنگ شدن گرائید تااینکه دراثرفروپاشی امپراطوری تیموریان وکشمکش های شیبانیان وصفوی ها برسرگرفتن هرات خیابان ومجموعه مصلی هرات خالی ازعلما ودانشمندان گردید. مدارس تعطیل گشته ، شگوفایی وترقی خیابان روبه زوال رفت . ولی باآنهم ازبناهای عظیم بانهایت زیبای مصلی هرات دردوره حکومت صفوی ها درهرات به قرن دهم ویازدهم هه ق باوجودیکه مورد توجه نبودنداماآبادماندند. تااینکه دست جفاکارروزگاراین یاگاردرخشان دوره تیموریان راقدرندانسته ودرزمان حکومت امیرعبدالرحمن خان روی بعضی ملحوضات سیاسی بنابه تحریک قوای بیگانه استعماراینگلیس درسال 1304هه ق برابربه 1885مجموعه مصلی هرات را کاملاًتخریب نموده وازآن همه بناهای زیبافقط ده پایه مناره وگنبدگوهرشاد باقی مانده است . n( که مناره های باقیمانده هم یکی پس ازدیگری فروغلطیده که امروزفقط پنج مناره وگنبد گوهرشادباقیست که این آبده های باارزش را یادگارهای دوره رسانس هرات هنوزهم درمعرض خطر قرار دارد. امروزازآن خیابان باشکوه فقط همین پنج مناره باقی مانده که معرف آن همه شکوت وجلال هرات قدیم میباشد. امروز مزاربزرگان وعلمای هرات که دردو کنار خیابان هنوز پابرجاست ولی کمتر توجه صورت گرفته ودیده میشود که اراضی موقوفات آن هم به هر ترتیبی که بوده توسط اشخاص تصرف شده است. حالا خطر بزرگی که آن همه شکوه وجلال را تهدیدمینمایدعبوروسایط نقلیه ازوسط منارهامدرسه است. امیدواریم که درآینده ای نزدیک با همت مردم فرهنگ دوست وتوجه خاص مقامات مرکزی کشورومسئولان محلی هرات مشکل جاده مناره حل گرددتایکبار دیگرهمت مردان این سرزمین برای احیای خیابان وآن همه عظمت آن به نمایش گذاشته شود.)که مناره مسجدگوهرشاد در1895ده سال بعدفروریخت که از چهارمناره های گوشه های شمال شرقی جنوب شرقی جنوب غربی یکی پی دیگری سربه سجده نهاد ومنارگوشه شمال غربی درسال 1364به اثربمب باران طیارات روسی منهدم گردید که برای فعلاًچهارمناره ازمدرسه سلطان بایقرا ویک مناره از مسجدجامع گوهرشادباقی مانده است.n#حجي_محمد_داود_جرنيل_زاده

ADVERTISEMENT

2020-04-20

#هرات_باستان. nهرات یکی از قدیمی‌ترین ولایات افغانستان است که ریشه‌های آن به آرياناي باستان می‌رسد. nهرات پيش از كشف مسير دريايي اقيانوس هند در گذرگاه جاده ابريشم قرار داشت، و نقش بزرگ را در بازرگاني ميان شبه قاره هند، شرق ميانه، آسيايي مركزي و اروپا بازي ميكرد.nرود خانه معروف هريرود از كنار اين شهر ميگذرد.nهرات از لحاظ موقعيت جغرافيايي در طول تاريخ بستر مناسب تلاقي تمدن هاي شرق و غرب نيز بشمار ميرفت، ازين خاطر هرات يكي از گهواره هاي تمدني تاريخ خراسان شناخته ميشد.nهرات باستان بگونه‌های ذیل آمده‌است:nبه اوستايي هَرویوَه (Harōiva).n به پارسي باستان هَرَيوه (Haraiva)، در سنگ نبشته هاي هخامنشي ها.nبه پارسي ميانه ساساني هَریو(Harēv).nسنگ‌نبشته‌ای از شاپور يكم در كعبه زردشت هَری(Hariy).nدر دورهٔ اسكندر مقدوني ، اسکندریه آریانِه.n به يوناني Αλεξάνδρεια, η Αρειανή الکساندریا آریانه)، یا به‌طور ساده‌تر اسکندریه آریا.nبه يوناني باستان:آریا Ἀρεία.nبه لاتيني: آریا (Aria.nشهر هرات كه از هزاران سال قبل به نام هاي: ارتاكوانا، ارتاكابن، هريو، هريواه، هراي، هري، هراه، و هرات خوانده ميشود.nمختصر آنچه در بطون و متون تواريخ اسلامي بما ميرسد و ممكن تا اندازه يي حقيقت داشته باشد اينست كه: nلهر اسب نهاده است هـري را بنيادnگشــــتاسب برو بناي ديـگري بنهاد nبهـــمن پس از آن عمارتي ديگر كرد nاســـكندر روميـــش همه داد بــدادnبرخي منابع غربي هرات باستان را بنام آريا ياد نموده اند كه همان گونه يوناني شده هريوا است.nدر گذشته هاي دور گفته ميشد كه<جهان اقيانوسي هست در اين اقيانوس مرواريدي هست آن مرواريد هرات هست>.nيك باز نه بلكي چندبار هرات را از بين ببردن ولي پس از سر شروع كردن به مصروف زندگي كردن شدند.nدر تاريخي آماده وقتي چنگيز مغول به هرات حمله كرد فقط ١٦ نفر از هرات زنده ماندن.nولي دوباره خونه و كاشانه خو بنا كردن و به زندگي ادامه دادن.n#هراتn‏#Heratnيكي از بزرگترين كلان شهر هاي افغانستان هست.nمساحت آن n۵۴٫۷۷۸ کیلومتر مربع ميرسد.nحدوداً سه مليون نفوس دارد، همچنان همراه با كابل، مزار شريف، و قندهار يكي از چهار شهر بزرگ افغانستان محسوب ميشود، هرات قطب صنعتي و مهم ترين كانون فرهنگي-هنري افغانستان به شمار مي آيد.nباشندگان اصلي آن به زبان فارسي با لهجه شيرين هراتي سخن ميگويند.nو از سال ١٣٧٠هرات مركز جذب مهاجران زيادي از سرتاسر افغانستان بوده است.nهم اكنون هرات هرات دارايي اقوام مختلفي هست، ديگر اقوام و ساكنان آن عبارتند از: عرب(خزاعي،شيباني)، تركمن، هزاره،پشتون، و...nهرات در يكي از هموار ترين مناطق جغرافيايي افغانستان موقعيت دارد، در گفتار هاي رسمي و ادبي هرات را هرات باستان مينامند.nهرات بخاطر آثار هاي تاريخي و بزرگاني كه داشت شهرت جهاني دارد، هم در گذشته و هم در حال.nهرات شاعران، صوفيان، استادان، پادشاهان،بزرگواران، عارفان، نويسندگان، شهيدان، زيادي دارد از اين رو هرات را خاك اوليا ميگويند.nهرات دو مرز مشترك لا جمهوري اسلامي ايران، و جمهوري تركمنستان دارد.nهرات ميزبان نزديك به نيمي از فعاليت هاي صنعتي افغانستان است، nكارخانجاتي در زمينه تجهيزات موتورسيكلت، برق و الكترونيك، منسوجات، شكر، سمنت، و انواع خوراكي ها در اين شهر واقع است.n#آب-و-هوايي-هرات nهرات داراي آب و هوايي معتدل است، كه بهاري دلپذير، تابستاني با بادهاي زياد كه به بادهاي ١٢۰ روز معروف است.nخزاني معتدل و زمستاني نه چندان سرد است.n#مكانهاي-تاريخيnهرات شهري باستاني است و بناهاي تاريخي بسياري دارد، اسكندر مقدوني ارگ هرات را كه به قلعه اختيارالدين هرات مشهور است، ساخته است و بناي عظيم آن اكنون يكي از كهن ترين و زيباترين اماكن هرات است.nفارس ها، ترك ها، مغول ها، و ازبك ها براي تسخير اين قلعه جنگيده اند، در اواخر دوره محمد ظاهر شاه و دوران سردار داود خان، بودجه اي براي بازسازي آن اختصاص دادند كه در پايان دوره داود خان دوباره احيا و بازيازي شد.nكه برج و باروهاي بزرگ اين قلعه از دور ست ها ديده ميشود.nمسجد جانع بزرگ شهر هرات نيز كه به پنجمين مسجد جامع بزرگ جهان شهرت دارد يكي از بزرگترين شگفتي هاي اين مرز و بوم است.nگازرگاه شريف(آرامگاه پير هرات)، مناره ها، مسجد گوهر شاد بيگم، چشت شريف، پُل مالان، حوض ها، حمام ها، از جمله بناهاي تاريخي هرات است.nدر سال ٢٠٠٨ شهر قديم هرات برنده جايزه ميراث فرهنگي آسيا در سازمان علمي فرهنگي آموزشي سازمان ملل شد.n#هرات-شهر-اولياnهرات در برخي منابع به خاك اولياءالله معروف است، اين سرزمين تاريخي، همواره كانون گرم علم و هنر و فرهنگ بوده است.nعلماء و فضلاي بزرگ را در دامان خويش برورانيده است و آرامگاهاي بزرگان اوليا و علما را در خود جاي داده از ين جمله آرامگاه #خواجه عبدالله انصاري معروف به پير هرات هس در سدهء پنجم هجري، آرامگاه شان در در قسمت شمال شهر هرات هست كه به دستور شاهرخ تيموري ساخته شد.nبزرگترين شاعر و صوفي هرات #مير عبدالواحد معروف به سلطان آغا است.n#مولانا عبدالرحمن جامي،شاعر سدهء نهم هجريn#امام فخر رازي، شاعر سدهء ششم هجري.n#استاد كمال الدين بهزاد، نقاش و مينياتوريست عصر تيموريان.n#امير علي شير نوايي، دانشمند و شاعر عصر تيموريان.n#مير علي هروي، خوشنويس عصر تيموريان.n#مولانا حسين واعظ كاشفي، واعظ عصر تيموريان.nمير خواند، مورخ عصر تيموريان.n#گوهرشادبيگم، همسر سلطان شاهرخ تيموري يكي از زنان نيكوكار و نامدار.n#معين الدين شاهرخ تيموري، از بزرگترين پادشاهان تيموري و شاهي هنر پرور و ادب دوست.n#شاه عباس يگم، نامدار ترين شهريار دوران صفوي.n#ساتي برزن، والي هريوا در عصر داريوش سوم آخرين شاهنشاه هخامنشي.n#خواجه محمد ابوالوليد، واعظ سدهء سوم هجری.n#خواجه علي موفق بغدادي، شاعر سدهء سوم هجري.n#فوشنجي هروي، عارف سدهء چهارم هجري.n#شهزاده قاسم و شهزاده عبدالله، از نوادگان پيامبر اسلام(ص) معروف به شاهزاده ها.n#خواجه غلطان ولي، استاد خواجه عبدالله انصاري.n#ملا ناسفنج n#سيد عبدالله مختار، از بزرگان مشايخ هرات.n#ابو عبدالله هروي، از مشايخ تصوف n#سيفي هروي، مورخ سدهء هشتم هجري و مولف تاريخ نامه هرات.n#استاد محمد علي عطار هروي، خوشنويس معاصر.n#صابر هروي، نويسنده و پژوهشگر.n#محمد كريم هروي، دوتار نوازn#استاد مشعل، مينياتوريست.nدر روايتي آماده كه چنگيز مغول هم در هرات-گازرگاه شريف در نزديكي خواجه عبدالله انصاري دفن هست.n#هرات 15 ولسوالی دارد،( ادرسکن , انجیل , اوبه , پشتون زرغون , چشت شریف , زنده جان , شینډنډ/سبزوار, غوریان , فارسی , کرخ , کشک , کشک کهنه , کهسان , گذره , گلران زیرکوه، پشت کوه، زاول، کوه زور) است.n#آموزشnمكتب هاي هراتnليسه انقلاب nليسه ملكه جلاليnليسه سلطان غياث الدين غوري nليسه گوهر شاد بيگم nليسه جامي nليسه امير علي شير نوايي nليسه تجربوي nليسه استقلال nغير از اين مكتب ها مكتب هاي زيادي دولتي وجود دارد كه فعاليت دارد.nدر كنار مكتب هاي دولتي مكتب هاي خصوصي زيادي است كه عبارت اند از: nمكتب خصوصي هيواد nمكتب خصوصي آينده سازان nمكتب خصوصي رسالت nمكتب خصوصي توحيد nمكتب خصوصي عصر نوين nمكتب خصوصي سالار nمكتب خصوصي برگ سبز و.....nسالانه ١٠٠٠ها دختر و پسر در اي مكاتب درس ميخانند و فارغ صنف١٢ ميشوند.nn#پوهنتون ها nپوهنتون هراتnاين پوهنتون در سال ١٣٦٧خورشيدي در زمان حكومت داكتر نجيب تاسيس شد، كه اولين پوهنحي آن ادبيات بود.nپوهنتون هاي شخصي زياد شده كه قرار ذيل است:nپوهنتون غالب و جامي.nموسسه تحصيلات عالي جامي nموسسه تحصيلات عالي غالب nموسسه تحصيلات عالي اشراق nموسسه تحصيلات عالي كهكشان شرقnموسسه تحصيلات عالي الغياث nموسسه تحصيلات عالي هريوا nموسسه تحصيلات عالي عاطفي nسالانه محصلين بي شماري از اين پوهنتون ها و موسسه ها فارغ ميشوند.n#كتابخانهnكتابخانه عامه هرات nاین کتاب‌خانه در سال ۱۳۱۰ خورشیدی توسط اداره مطبوعات شهر هرات با نام کتابخانه هرات پایه‌گذاری شد. در سال ۱۳۴۵ خورشیدی سیستم مدیریتی آن تغییر یافت و از آن تاریخ به بعد با نام کتابخانه عامه هرات فعالیت دارد.n #ورزش nدر هرات نسبت به بسياري از ولايات افغانستان امكانات بيشتري براي ورزشكاران هراتي در دسترس است.nدر هرات ورزش فوتبال، رزمي و كشتي بيش از حد معمول است.nتيم هاي ورزشي معروف هرات: استقلال هرات، اتفاق هرات، انصاري هرات، پامير هرات، هستند.nهرات داراي يك ورزشگاه بيست هزار نفري فوتبال دارد كه سالانه مسابقات ليگ برتر و دسته اول هرات در آن برگزار ميكند، اخيراً اين ورزشگاه يك چمن مصنوعي استاندارد در سطح منطقه شده است.nيك مجتمع بزرگ ورزشي توسط اسماعيل خان تهداب گذاري شد در سال ١٣٨٨ به بهره برداري رسيد كه اكنون ورزش هاي، فوتسال، شطرنج، و پينك پانك براي دخترها و بچه ها در دسترس است.nدختر خانم ها در بيسكتبال، واليبال ، و ورزش هاي رزمي و شطرنج فعاليت دارند.n#آب و برق nبرق هرات از دو كشور همسايه ايران و تركمنستان تامين ميشود.nدر اوج گرما و سرما در شهر هرات برق با مشكل مواجه ميشود و تقريبا همه شهروندان هرات از داشتن بيست چهار ساعته محروم ميشوند.nآب نل ها از نوين، تُندي توپ چاشت، در جاده ليلامي، تعليم و تربيه، ٦٤ متره ، چاه هاي وجود دارد كه آب هرات را تامين ميكند.n#ترابری هواییnهرات دارايي دو فرودگاه است كه هر دوي آن ها در جنوب هرات در ولسوالي هاي گذره و شيندند واقع شدند.nفرودگاه هرات براي پرواز هاي غير نظامي و فرودگاه شيندندبراي پرواز هاي نظامي در نظر گرفته شده است.nترمينال جديد فرودگاه(ميدان هوايي) بين الملي هرات كه در سال ١٣٩١ توسط ايتاليا تاسيس شد.nكه از جمله شلوغ ترين ميدان هاي هوايي غرب افغانستان است.nnتهيه و ترتيب: زحل جرنيل زاده n١٣٩٩/٢/١

ADVERTISEMENT

Similar Places:

هر قطره خونم نعره میزند ،زنده باد افغانستان آزاد
Official Facebook page of Respectable: Mohayaddin Noori FB: @Mohyaddin Noori
صحفه رسمي جنرال محمد جمعه عديل
ADVERTISEMENT
شهرک المهدی جبرئیل واقع در غرب هرات
ADVERTISEMENT
ما جوانان هرات از شهر، خاک و ناموس خود دفاع...
ADVERTISEMENT