ADVERTISEMENT
Home > Afghanistan > Kabul > Religious Organization > زرتشتیان افغانستان

زرتشتیان افغانستان

(4 Rate)
(4 Rate)

About :

Заруратии Афғонистон
ADVERTISEMENT

Other Information

Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form
ADVERTISEMENT

Featured Articles:

2021-11-10

'خراسان' در شعر رودکی، پدر شعر پارسی دری:nnامروز به هر حالی بغداد بخاراستnکجا میر خراسانست، پیروزی آنجاستnساقی، تو بده باده ومطرب تو بزن رودnتا می خورم امروز، که وقت طرب ماستn***nشد آن زمانه که شعرش همه جهان بَنَوشتnشد آن زمانه که او شاعر خراسان بودnکجا به گیتی بوده‌ست نامور دهقانnمرا به خانهٔ او سیم بود و حُملان بودnکه را بزرگی و نعمت ز این و آن بودیnمرا بزرگی و نعمت ز آل سامان بودnبداد میر خراسانش چل هزار درمnوزو فزونی یک پنج میر ماکان بودn***nای عاشق دل داده بدین جای سپنجیnهمچون شمنی شیفته بر صورت فرخارnامروز به اقبال تو، ای میر خراسانnهم نعمت و هم روی نکو دارم و سیارn***nنه ماه سیامی، نه ماه فلکnکه اینت غلام است و آن پیشکارnنه چون پور میر خراسان، که اوnعطا را نشسته بود کردگارn***nیک صف میران و بلعمی بنشستهnیک صف حران و پیر صالح دهقانnخسرو بر تخت پیشگاه نشستهnشاه ملوک جهان، امیر خراسانn***nاز خراسان به روز طاوس وشnسوی خاور می‌خرامد شاد و خوشnکآفتاب آید به بخشش زی برهnروی گیتی سبز گردد یکسرهnمهر دیدم بامدادان چون بتافتnاز خراسان سوی خاور می‌شتافتnنیم روزان بر سر ما برگذشتnچو به خاور شد ز ما نادید گشتnhttps://ganjoor.net/roodaki/baghimande/sh16

ADVERTISEMENT

2021-11-07

خراسان (پارسی) و مهراسان (بلخی) nشگفت‌انگیز است که در زبان بلخی (Bactrian) به خراسان "مهراسان" می‌گفته‌اند. واژه "میئورُ" (miuro) در زبان بلخی گونه تبدیل شده "میترا" است که یکی از معناهای آن خورشید یا آفتاب است. در پارسی امروز هم "مهر" گاه به معنای خورشید به کار می‌رود.nبنا بر این، در زبان بلخی که یک زبان شرقی ایرانی بود، به جای "خور" (خورشید) از معادل دیگر آن، "مهر"، استفاده می‌کرده‌اند. از اینجا، خراسان در زبان بلخی به گونه "مهراسان" آمده، به معنای شرق. آنچه ما امروز "خوراسان" می‌گوییم، از واژه پارسی میانه "خوَراسان" (xwar-asan) برمی‌آید.nدر پارسی میانه به غرب می‌گفتند "خوروَران" که امروز به شکل "خاوران" (یا خاور) در زبان پارسی دری وجود دارد، فقط معنایش تا حدّی تحریف شده و امروز بیشتر به معنای شرق به کار می‌رود، در حالی که معنای اصلی‌اش "غرب" است. nدر زبان بلخی به غرب "میئورُنَفرانُ" (mihro-nafrano) می‌گفته‌اند که قابل قیاس با معادل پهلوی اشکانی یا پارتی آن است که در آن زبان به گونه "خورنِفران" (xwar-nifran) آمده است. این معادل همان "خوروَران" در پارسی میانه است. (به متن زیر از نیکولاس سیمز ویلیامز نگرید)nلازم به ذکر است که پارسی میانه و پهلوی (پارتی) زبانهای ایرانی غربی هستند، ولی بلخی مانند سغدی یک زبان ایرانی شرقی است. پارسی امروز که به آن "پارسی دری" هم گویند، ادامه‌ تکاملی پارسی میانه (زبان ساسانیان) است و یک زبان ایرانی غربی محسوب می‌شود.nn***nmiuro-asano 'east', mihro-nafrano 'west': note these interesting equivalents of Middle Persian xwar-asan and Parthian xwar-nifran, with miuro < mi[theta]ra- corresponding to Middle Persian xwar 'sun'.nhttps://www.thefreelibrary.com/Bactrian+Documents+from+Northern+Afghanistan%2C+I%3A+Legal+and+Economic...-a0156732710?fbclid=IwAR1o2ekvtpeONAfPEC-bqSm0cpLLo2WG--Wn8FKU2mONNx6SwhgPnEFDJDs

ADVERTISEMENT

2021-10-27

'خراسان' در شعر مولانا:nشمس الحق تبریزی از بس که درآمیزی،nتبریز خراسان شد تا باد چنین بادا!n***nاین عجبتر که من و تو به یکی کنج این جا،nهم در این دم به عراقیم و خراسان من و تو.n***nگاه بدزدی، ره ایرن زنی،nگاه روی شحنهٔ توران شوی،nگه ز (سپاهان) و حجاز) و (عراق)،nمطرب آن ماه خراسان شوی.n***nدر پوش لباس نو، خوش بر سر منبر رو،nتا سجدهٔ شکر آرد، صد ماه خراسانت.n***nبیرون نگری صورت انسان بینی،nخلقی عجب از روم و خراسان بینی،nفرمود که ارجعی رجوع آن باشد،nبنگر به درون که به جز انسان بینی.n***nدر بخارا بندهٔ صدر جهان،nمتهم شد گشت از صدرش نهان،nمدت ده سال سرگردان بگشت،nگه خراسان گه کهستان گاه دشت.nnhttps://ganjoor.net/moulavi

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
2021-10-21

"بخارا به، همه تاجیک، پاسپورت به، می نویسند ازبک!"n"Бухоро-ба ҳама тоҷик, паспорт-ба менивисанд узбак!"

2021-10-15

Оё Шоҳнома фақат аз шарқи Эрон мегӯяд? nИмрӯз ҷамоъате понтурк муддаъиянд, ки Эрони "Шоҳнома" фақат ба Хуросон ё шарқи Эрон маҳдуд мешавад ва аз ғарби Эрон дар "Шоҳнома" ёд нашудааст. Ба ин ҷамоъати ҷоҳил тавсияи ман ин аст, ки бираванд "Шоҳнома"-ро дубора бихонанд, то беҳтар бифҳманд. Дар саросари "Шоҳнома" аз шаҳрҳо ва минтақаҳои ғарби Эрон ҳам ёд шуда ва ин як намунаи боризаш аст:nЧу Нӯшинравон ин сухан баргирифт,nҶаҳоне аз ӯ монда андар шигифт.nҲама як сар аз ҷой бархостанд,nБар ӯ офарини нав оростанд.nШаҳаншоҳ донандагонро бихонд,nСуханҳои гетӣ саросар биронд.nҶаҳонро бибахшид бар чор баҳр,nВ-аз ӯ номзад кард Ободшаҳр.nНахустин Хуросон аз ӯ ёд кард,nДили номдорон бад-ӯ шод кард.nДигар баҳра з-он буд Қуму Исфаҳон,nНиҳоди бузургону ҷойи меҳон.nВ-аз ин баҳра буд Озарободагон,nКи бахшиш ниҳоданд озодагон.nВ-аз Арминия то дари Ардабил,nБипаймуд бинодилу бумгил.nСеюм Порсу Аҳвозу марзи Хазар,nЗи Ховар варо буд то Бохтар.nЧаҳорум Ъироқ омаду буми Рум,nЧунин подшоҳиву обод бум.nВ-аз ин марзҳо ҳарки дарвеш буд,nНиёзаш ба ранҷи тани хеш буд.nБибахшид оганда ганҷи барин,nҶаҳоне бар ӯ хонданд офарин.nnhttps://ganjoor.net/ferdousi/shahname/anooshirvan/sh1

ADVERTISEMENT

2021-10-14

آیا شاهنامه فقط از شرق ایران می گوید؟nامروز جماعتی پانترک کدعی اند که ایران شاهنامه فقط به خراسان یا شرق ایران محدود می شود و از غرب ایران در شاهنامه یاد نشده است. به این جماعت جاهل توصیه من این است کع بروند شاهنامه دوباره بخوانند و بهتر بفهمند. در سراسر شاهنامه از شهرها و منطقه های غرب ایران هم یاد شده و این یک نمونه بارزش است:nnچو نوشین‌روان این سخن برگرفتnجهانی ازو مانده اندر شگفتnهمه یک سر از جای برخاستندnبرو آفرین نو آراستندnشهنشاه دانندگان را بخواندnسخنهای گیتی سراسر براندnجهان را ببخشید بر چار بهرnوزو نامزد کرد آبادشهرnنخستین خراسان ازو یاد کردnدل نامداران بدو شاد کردnدگر بهره زان بد قم و اصفهانnنهاد بزرگان و جای مهانnوزین بهره بود آذرابادگانnکه بخشش نهادند آزادگانnوز ارمینیه تا در اردبیلnبپیمود بینادل و بوم گیلnسیوم پارس و اهواز و مرز خزرnز خاور ورا بود تا باخترnچهارم عراق آمد و بوم رومnچنین پادشاهی و آباد بومnوزین مرزها هرک درویش بودnنیازش به رنج تن خویش بودnببخشید آگنده گنجی برینnجهانی برو خواندند آفرینnnhttps://ganjoor.net/ferdousi/shahname/anooshirvan/sh1

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
2021-09-11

پذیرایی از عمران خان در دوشنبه روا نیست!nn(فراخوان جامعه مدنی تاجیکستان) nnما، گروهی از فعالان جامعه مدنی تاجیکستان، از خاموشی تاریک جامعه جهانی نسبت به سرنوشت مردم جفاکشیده افغانستان بشدت نگرانیم.nما بر آنیم که بیرون کشیدن نیروهای ایالات متحده آمریکا و متحدانش از افغانستان که باعث شکست دولت دست‌نشانده واشنگتن و هرج و مرج در این کشور شد، یک امر ناگزیر بود و دیر یا زود می‌بایست اتفاق بيفتد. ولی برنامه‌‌ریزی درست و سنجیده برای این کار از قبل در نظر گرفته نشد و یک بحران بشری را در افغانستان در پی داشت. nبا این حال، این پایان کار نیست، بلکه آغاز مرحله نو تاریخی در منطقه است. این وضعیت می‌تواند صلح پایداری را به وجود بیارد، یا برعکس باعث جنگ داخلی در افغانستان و ناامنیها در آسیای میانه گردد. بویژه، این که گروه طالبان بصراحت نشان داد که دست‌نشانده پاکستان است و برای سرکوب مخالفانش به کمک نظامی و امنیتی اسلام‌‌آباد نیاز دارد.nمتأسفانه، آغاز عملیات گسترده ارتش پاکستان علیه جبهه مقاومت ملی افغانستان در پنجشیر که نوعی نسلکُشی قومی تاجیکان محسوب می‌شود، سرکوب اعتراضهای بانوان در کابل و هرات و بالاخره معرفی حکومت یکقومی و نژادپرستانه طالبان در کابل که هرچند موقتی خوانده می‌شود، از سناریوی شوم دوم حکایت می‌کند که بایستی موجب نگرانی جامعه بشری و کشورهای همسایه افغانستان باشد.nما دخالت پاکستان در امور داخلی افغانستان و مردم اذیت دیده این کشور همسایه و همزبانمان را بصراحت محکوم می‌کنیم. بویژه بمب‌اندازی هواپیماهای جنگی و پهپادهای پاکستانی به سر مردم پنجشیر را بشدت محکوم می‌کنیم! کشورهای دیگر همسایه نیز به خاطر منافعی درگذر نباید این وضعیت را نادیده بگیرند.nجان افغانستانیها هم مهم است و امنیت در منطقه هم، ولی به استبداد و حملات خودسرانه یک کشور خارجی علیه مردم افغانستان به هیچ وجه نباید اجازه داد. مردم آزادی‌پرست افغانستان علیه دخالت خارجی و دست‌نشانده‌اش در کشورشان مقاومت دارد و شکی نیست که مقاومت با شیوه‌های گوناگون ادامه‌ خواهد یافت. nما بر آنیم که در این شب و روزها که قلب میلیونها تن از مردم آگاه در تاجیکستان از کُشته شدن مردم در پنجشیر و کابل ریش-ریش است و خون این مردم همقوم و همزبان ما از سوی نیروهای ارتش پاکستان به زمین می‌ریزد، سفر قریب الوقوع نخست‌وزیر پاکستان عمران خان به دوشنبه و پذیرایی از او در تاجیکستان رفتاری نارواو نوعی بی‌احترامی به همقومان و همزبانان ما در کشور همسایه افغانستان است.nیعنی بی‌احترامی، نخست به ملت گرفتار افغانستان که روزهای سنگینی را پشت سر می‌کنند و سپس به ملت شریف تاجیکستان که 24 سال پیش جنگ تحمیلی شهروندی را با تلفات سنگین پشت سر کرده است. ملت ما البته برای پذیرایی از پناهندگان تاجیک از سوی مردم افغانستان و نقش مهم سران وقت آن کشور در ایجاد صلح تاجیکستان همیشه سپاسگزار است.nبنا بر این، ما مسئولین وزارت امور خارجی تاجیکستان و کل نهادهای حکومتی را فرا می خوانیم که سفر قریب الوقوع جناب عمران خان به تاجیکستان را تا دست کشیدن این کشور از پشتیبانی سیاسی و نظامی طالبان، بررسسی این موضوع در سازمان ملل متحد و ایجاد یک حکومت همه شمول در افغانستان به تأخیر ‌اندازند. لطفاً، به خواسته‌ها و نیازهای مردم تاجیکستان و همزبانان پنجشیری ارج گذارید و به وحدت ملی سراسری ما بی‌اعتنایی نکنید!nما بر آنیم که تاجیکستان و کشورهای هم پیمان آن باید برای دفاع از مردم جفاکشیده افغانستان، بویژه اهالی پنجشیر و جبهه مقاومت ملی آن کشور تصمیمهای قاطعانه‌ای بگیرند، زیرا این امر برای حفظ ثبات و امنیت منطقه‌ای نیز بسیار حیاتی است. به نظر ما، تاجیکستان و سازمان همکاریهای شانگهای باید گروهی تحقیقاتی به پنجشیر و مناطق دیگر افغانستان بفرستند و خبرهای مبنی بر قتل عام مردم محلی به دست طالبان و ارتش پاکستان را تحقیق کند و از این موضوع به مراجع قضایی بین‌المللی، از جمله دادگاه حقوق بشر سازمان ملل متحد، شکایت کند.nبا امید برقراری صلح و آرامش در خاندان تک تک شهروندان افغانستان و شکوفایی تاجیکستان،nسیدمحیی الدین دوست‌محمدیان، حامی حقوق بشرnآینیهال بابانزراوه، حقوق‌شناس nاسفندیار آدینه، روزنامه‌نگارnمهمانشاه شریف زاده، فیلسوفnقرانشاه شریف زاده، روزنامه‌نگارnخیرالله میرسعید، روزنامه‌نگارnامید جیهانی، پژوهشگرnاسفندیار نظر، شاعر و روزنامه‌نگارnانیسه صابری، کارگردان فیلمnنورعلی دولت، مورخnشهناز کامل زاده، کنشگر مدنیnرجب میرزا، روزنامه‌نگارn...n#freeafghanistan n#standwithpandjsher n#sanctionpakistan

ADVERTISEMENT

2021-09-10

غزلی بسیار زیبا از روشن همراه، شاعر تاجیکستانی:n n بود خورشید آزادی طلوع احمد مسعود، n ببینم روی احمدشاه ز روی احمد مسعود. n صدای تاجیک بیرون ز مرز آید به گوش من n ز نطق آبدار و از گلوی احمد مسعود. n به صندوق سیاه سینه ریزد ریش طالبها، n نگردد کاش، تاری کم ز موی احمد مسعود. n نگردد طالبی غالب در آن میدان حرب و ضرب، n نگیرد سیل طالب هم جلوی احمد مسعود. n امید مردم مظلوم کنون در پنجشیر اوست، n رود امروز هر درمانده سوی احمد مسعود. n ز جمع قطره‌ها دریای پرطغیان شود تولید، n بود سرجمعخی ی خلق آرزوی احمد مسعود. n کند روح پدر او را شفاعت در چنین ایّام، n که بر روح پدر بوده رجوع احمد مسعود. n شراب فتح و نصرتها به کامش باد ارزانی، n بود سرشار از این باده سبوی احمد مسعود. n #روشن_همراه n #شعر_امروز_تاجیکستان n #غزل

ADVERTISEMENT

2021-09-09

تظاهرات روز سه شنبه (16 شهریور - 6 سپتامبر) در لندن به طرفداری از جبهه مقاومت و رستگاری ملی در افغانستان:

ADVERTISEMENT

Similar Places:

Politics
(Afghanistan times)Plz�like &�share My page
Jamiat Eslah Afghanistan is a Social Organization which work in...
ADVERTISEMENT
تاسونه مننه کوم چی دغه اسلامی پاڼه خوښوی که چیری دا...
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT