ADVERTISEMENT
Home > Afghanistan > Balkh > Product/Service > قاعده اقرا

قاعده اقرا

(1 Rate)
+93792253030
(1 Rate)
+93792253030

About :

فتبارک الله رب العلمین
ADVERTISEMENT

Contact:

+93792253030

Other Information

Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form
ADVERTISEMENT

Featured Articles:

2021-03-13

آموزنده

2021-01-29

✳️السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته✳️ 4nn🌿قبلا حروف را به دو دسته « شکل و صدا » تقسیم نمودیم و حالا به تقسیمات هر یک از آنها « شکل و صدا » میپردازیم.n 🎄صدای حروف به سه قسم است🎄 n 🌺1 صدا دو حرفه که تعداد شان 12 حروف بوده حین خواندن کوتاه، بدون کشش تلفظ میشوند و قرار ذیل است. n🌛✔️با✔️ تا✔️ ثا✔️ حا✔️ خا✔️ را✔️ زا✔️ طا✔️ ظا✔️ فا✔️ ها✔️ یا 🌜n 🌺2 صدا سه حرفه که تعداد شان 16 حروف بوده به استثنای الف متباقی 15 حرف به اندازه 3 الف کشیده خوانده میشوند که خود نیز به سه دسته تقسیم میشود.n🌴صدا سه حرفه حرف وسط الف که تعداد آنها 8 حروف بوده قرار ذیل اند.n 🌛✔️دال✔️ ذال✔️ صاد✔️ ضاد✔️ قاف✔️ کاف✔️ لام✔️ واو🌜n 🌴 صدا سه حرفه حرف وسط یا که تعداد آنها 6 حروف بوده قرار ذیل اند.n 🌛✔️جیم✔️ سین✔️ شین✔️ عین✔️ غین✔️ میم🌜n 🌺3 صدا سه حرفه حرف وسط واو یک حرف بوده و آن حرف 🌛نون🌜است.nnتبصره: حرف وسط حروف صدا سه حرفه‌؛ یکی از حروف مد 🌛واو، الف، یا🌜بوده از این جهت کشیده خوانده میشود که تفصیلاتش بعدا ان شاءالله خواهد آمد. اینکه الف با وجود سه حرفه بودن کشیده نمیشود حرف وسط اش حرف مد نیست.nn🌿حروف 29 گانه دارای 19 شکل است.n 🌛✔️ا✔️ب✔️ ج✔️د✔️ر✔️س✔️ص✔️ ط✔️ ع✔️ ف✔️ ق✔️ ک✔️ ل✔️ م✔️ ن✔️ و✔️ ه✔️ ء✔️ ىnn🍃حروف 29 گانه به دو دسته تقسیم میشود. nn🌹بی نقطه که تعداد شان 14 حرف و قرار ذیل است.n🌛✔️ا✔️ ح✔️ د✔️ ر✔️ س✔️ ص✔️ ط✔️ ع✔️ ک✔️ ل✔️ م✔️ و✔️ ه✔️ ء🌜nn🌹نقطه دار که تعداد شان 14 حرف و قرار ذیل است.n🌛✔️ب✔️ ت✔️ ث✔️ ج✔️ خ✔️ ذ✔️ ز ✔️ش✔️ ض✔️ ظ✔️ غ✔️ ف✔️ ق✔️ ن🌜nnتبصره: مجموع نقطه های شکل حروف 20 نقطه و مجموع نقطه های صدای حروف 43 نقطه که جمعا 63 نقطه میشود برابر عمر گرامی محبوب دلها رسول الله « صلی الله علیه وسلم»nn🍀حروف به اعتبار تلفظ به سه قسم است.nn🌴1حروف پر که تعداد شان هفت حرف است که در قرآنکریم به رنگ سبز ملون گردیده است که عبارت اند از.n 🌛✔️خ ✔️ص ✔️ض✔️غ ✔️ط✔️ ق✔️ ظ🌜nn🌴2 حروف باریک که تعداد شان 19 حروف بوده قرار ذیل است. n🌛ب✔️ ت✔️ ث✔️ ج✔️ ح✔️ د✔️ ذ✔️ ز✔️ س✔️ ش✔️ ع✔️ ف✔️ ک✔️ م✔️ ن✔️ و✔️ ه✔️ ء✔️ ی 🌜nn🌴3 حروف تابع که نظر به ماقبل و ما بعد شان گاهی پر و گاهی هم باریک خوانده میشود و آنها عبارت اند از.n🌛الف، را، و لام🌜nn🌴 حروف به اعتبار نوشتار و یا ترکیب بندی در کلمات باز هم به دو دسته تقسیم میشود.n🍀1حروف ثابت که در هر موقعیت کلمه قرار گیرد شکل آن تغییر نمی یابد تعداد شان نه حرف و قرار ذیل است. n🌛✔️ا✔️ د✔️ ذ✔️ ر✔️ ز✔️ ط✔️ ظ✔️ و✔️ ء🌜 n🍀2 حروف متغیر که هر گاه در کلمات بیاید شکل آن تغییر خورده و تعداد شان 20 حرف و قرار ذیل است.n🌛✔️ب✔️ ت✔️ ث✔️ ج✔️ ح✔️ خ✔️ س✔️ ش✔️ ص✔️ ض✔️ ع✔️ غ✔️ ف✔️ ق✔️ ک✔️ ل✔️ م✔️ ن✔️ ه✔️ ی🌜

ADVERTISEMENT

2020-09-05

🎄ثبوت فرضیت علم تجوید:🎄nدر رابطه به حکم علم تجوید قبلا یادآور شدیم.n« فرا گیری علم تجوید فرض کفایی و قرآنکریم را مطابق علم تجوید خواندن فرض عین است. n🌹تنبیه: n 🌻فرض کفایی به این معنا که از یک محله یک مکلفیت را یک شخص انجام دهد از گردن متباقی افراد آن تکلیف ساقط میگردد. مثل نماز جنازه، کمک به فقیر..... n🌻فرض عین انجام مکلفیت ها به گونه فردی، که به انجام آن توسط یک شخص از گردن دیگران، آن تکلیف ساقط نشود مثل خواند کلمه توحید، نماز های پنجگانه، گرفتن روزه ماه مبارک رمضان..... nn 🌹فرضیت علم تجوید به دلایل آتی ثابت شده است.n🌹قرآن🌹 سنت 🌹اجماع🌹 قیاس🌹 فقه🌹 اقوال علما.nn 🌻دلیل از قرآنکریم: nn 💐وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیْلًا. nترجمه: قرآن کریم را با ترتیل بخوانید.nدر رابطه به ترتیل حضرت علی رضی الله عنه میفرماید:n 💐اَلتَّرْتِیْل هُوَ تَجْوِیْدُ الْحُرُوُفِ وَ مَعْرِفَةِ الْوُقُوْفِnترجمه: ترتیل زیبا و عمده گردانین حروف و دانستن وقوف است.n ❓سوال: چرا قرآنکریم با ترتیل خوانده شود؟n ✔️جواب: چون الله متعال میفرماید: وَ رَتَّـلْنـَاهُ تَرْتِیْلًاnترجمه: ما قرآنکریم را با ترتیل نازل نمودیم.nn 🌻دلیل از سنت:nn 🌹اِنَّ اللهَ یُحِبُّ اَنْ یَقْرَاُ الْقُرْآنَ کَمَا اُنْزِلَ « ابن خزیمه »nترجمه: بی گمان الله متعال دوست دارد؛ قرآن به همان گونه که فرود آورده شده خوانده شود.n 🌹رُبَّ قَارِئٍ لِّلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ یَلْعَنُهُnترجمه: بسا قاریانی اند؛ قرآن میخوانند « غلط و اشتباه » و قرآن آنان را لعنت میکند.nn 🌻دلیل از اجماع:nnدانشمند بزرگ جهان اسلام علامه محمد مکی « نصر » در کتاب خود به نام نهایة القول المفید می فرماید:nترجمه: امت معصومه از خطا « امتی که اجماع شان از خطا محفوظ است» از زمان پیامبر اسلام « صلی الله علیه وسلم » تا زمان ما بر وجوب تجوید اجماع و اتفاق کرده، و در وجوب آن هیچ یکی از آنان اختلاف نکرده اند، و این اتفاق از قوی ترین دلیل است.nn 🌻دلیل از قیاس: nnدرست خواندن قرآنکریم بدون علم تجوید نا ممکن است بنابر این خواندن علم تجوید باید فرض باشد.nn 🌻دلیل از فقه:nnفقهای کرام میفرمایند: nاصلاح و افساد نمار تعلق میگیرد به درست خواندن قرآنکریم، درست خواندن قرآنکریم ممکن نیست مگر با استفاده از علم تجوید.nn 🌻دلیل از اقوال علما:nnعلامه شمس الدین ابو الخیر محمد ابن الجزری « رحمه الله » میفرماید:nوَالْاَخْذُ بِا التَّجْوِیْدِ حَتْمٌ لَازِمُ nمَنْ لَمْ یُجَوِّدِ الْقُرَانَ آثِمُnلِاَنَّـــهُ بِــهِ الْاِلٰــــهُ اَنْــزَلَاnوَ هٰکَذَا مِـنْهُ اِلَیْنَا وَصَلَاnnترجمه:nقرآنکریم را با تجوید خواندن حتمی و لازمی استnکسیکه قرآنکریم را بدون تجوید بخواند گنهکار استnزیرا قرآنکریم را الله متعال با تجوید نازل نموده استnو این چنین از جانب الله متعال با تجوید به ما رسیده است

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
2020-07-18

🎄ثبوت فرضیت علم تجوید:🎄nدر رابطه به حکم علم تجوید قبلا یادآور شدیم.n« فرا گیری علم تجوید فرض کفایی و قرآنکریم را مطابق علم تجوید خواندن فرض عین است. n🌹تنبیه: n 🌻فرض کفایی به این معنا که از یک محله یک مکلفیت را یک شخص انجام دهد از گردن متباقی افراد آن تکلیف ساقط میگردد. مثل نماز جنازه، کمک به فقیر..... n🌻فرض عین انجام مکلفیت ها به گونه فردی، که به انجام آن توسط یک شخص از گردن دیگران، آن تکلیف ساقط نشود مثل خواند کلمه توحید، نماز های پنجگانه، گرفتن روزه ماه مبارک رمضان..... nn 🌹فرضیت علم تجوید به دلایل آتی ثابت شده است.n🌹قرآن🌹 سنت 🌹اجماع🌹 قیاس🌹 فقه🌹 اقوال علما.nn 🌻دلیل از قرآنکریم: nn 💐وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیْلًا. nترجمه: قرآن کریم را با ترتیل بخوانید.nدر رابطه به ترتیل حضرت علی رضی الله عنه میفرماید:n 💐اَلتَّرْتِیْل هُوَ تَجْوِیْدُ الْحُرُوُفِ وَ مَعْرِفَةِ الْوُقُوْفِnترجمه: ترتیل زیبا و عمده گردانین حروف و دانستن وقوف است.n ❓سوال: چرا قرآنکریم با ترتیل خوانده شود؟n ✔️جواب: چون الله متعال میفرماید: وَ رَتَّـلْنـَاهُ تَرْتِیْلًاnترجمه: ما قرآنکریم را با ترتیل نازل نمودیم.nn 🌻دلیل از سنت:nn 🌹اِنَّ اللهَ یُحِبُّ اَنْ یَقْرَاُ الْقُرْآنَ کَمَا اُنْزِلَ « ابن خزیمه »nترجمه: بی گمان الله متعال دوست دارد؛ قرآن به همان گونه که فرود آورده شده خوانده شود.n 🌹رُبَّ قَارِئٍ لِّلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ یَلْعَنُهُnترجمه: بسا قاریانی اند؛ قرآن میخوانند « غلط و اشتباه » و قرآن آنان را لعنت میکند.nn 🌻دلیل از اجماع:nnدانشمند بزرگ جهان اسلام علامه محمد مکی « نصر » در کتاب خود به نام نهایة القول المفید می فرماید:nترجمه: امت معصومه از خطا « امتی که اجماع شان از خطا محفوظ است» از زمان پیامبر اسلام « صلی الله علیه وسلم » تا زمان ما بر وجوب تجوید اجماع و اتفاق کرده، و در وجوب آن هیچ یکی از آنان اختلاف نکرده اند، و این اتفاق از قوی ترین دلیل است.nn 🌻دلیل از قیاس: nnدرست خواندن قرآنکریم بدون علم تجوید نا ممکن است بنابر این خواندن علم تجوید باید فرض باشد.nn 🌻دلیل از فقه:nnفقهای کرام میفرمایند: nاصلاح و افساد نمار تعلق میگیرد به درست خواندن قرآنکریم، درست خواندن قرآنکریم ممکن نیست مگر با استفاده از علم تجوید.nn 🌻دلیل از اقوال علما:nnعلامه شمس الدین ابو الخیر محمد ابن الجزری « رحمه الله » میفرماید:nوَالْاَخْذُ بِا التَّجْوِیْدِ حَتْمٌ لَازِمُ nمَنْ لَمْ یُجَوِّدِ الْقُرَانَ آثِمُnلِاَنَّـــهُ بِــهِ الْاِلٰــــهُ اَنْــزَلَاnوَ هٰکَذَا مِـنْهُ اِلَیْنَا وَصَلَاnnترجمه:nnقرآنکریم را با تجوید خواندن حتمی و لازمی استnکسیکه قرآنکریم را بدون تجوید بخواند گنهکار استnزیرا قرآنکریم را الله متعال با تجوید نازل نموده استnو این چنین از جانب الله متعال با تجوید به ما رسیده است

ADVERTISEMENT

2020-07-03

🎄قبل از آغاز هر علم دانستن موارد آتی ضروری است🎄nn🌹نام علم: 🌹تعریف علم: 🌹موضوع علم:🌹غرض علم: 🌹فایده علم:🌹فضیلت علم: 🌹ارکان علم: 🌹واضع علم: 🌹حکم علم:nn 🌹نام علم: تجوید.nn 🌹 تعریف علم: n💮در لغت: نیکو گردانیدن، زیبا گردانیدن، عمده گردانیدن.n💮در اصطلاح: ادا نمودن هر حرف از مخرجش با رعایت تمام صفات.« لازمه،عارضه»nn 🌹موضوع علم: nحروف هجا و کلمات قرآنی. nn 🌹غرض علم: nنگه داشتن زبان از اشتباه در وقت خواندن قرآن کریم و تلاوت نمودن آن به نحوی که نازل گردیده.nn 🌹فایده علم:n کامیابی هر دو جهان «دنیا و آخرت»nn 🌹فضیلت علم:n علم تجوید از جمله اشرف العلوم است چون ارتباط آن با قرآن کریم است. nn 🌹ارکان علم:n علم تجوید دارای چهار رکن میباشد.n💮مخارج حروف.n💮صفات لازمه حروف.n💮صفات عارضه و قواعد ترکیبی.n💮محنت و ریاضت « مشق و تمرین » کردن.nn 🌹واضع علم تجوید: nواضعین علم تجوید عبارت اند از.n🌻ابو عبدالرحمن خلیل بن احمد فراهیدی.n🌻عمرو بن عثمان معروف به سیبویه.n🌻ابو مریم محمد بن مستنیر مشهور به قطرب.n🌻یحی بن زیاد فراn🌻امام مبرد.nn🌹حکم علم تجوید: nفراگیری علم « نظری » تجوید فرض کفایی و قرآنکریم را مطابق علم تجوید خواندن فرض عین است بر هر مکلف.nnدلایل فرضیت علم تجوید.......

ADVERTISEMENT

2020-06-21

*نماز کسوف (آفتاب گرفتگی🌒) همانند نماز فرض صبح است، دو رکعت.*nمیتوانید در خانه هم ادا کنید. خواندن کدام سوره‌ی خاصی تأکید نشده، بلکه هر سوره‌ی که یاد دارید می‌توانید بخوانید.nn*مستحب است که به هنگام کسوف و خسوف تکبیر و دعا گفت و صدقه داد و استغفار نمود.*🤲nاز ابوموسی روایت کرده اند که گفته است:nخورشید گرفته بود، پیامبر ﷺ برخاست و نماز خواند سپس فرمود:«إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلی ذكر الله ودعائه واستغفاره»n*ترجمه:«ھرگاه چیزی از این قبیل دیدید به ذکر و دعا و استغفار از الله پناه ببرید».*nn↪ *به نیت ثواب و آگاهی دهی از سنت پیامبر ﷺ به دوستان تان هم بفرستید!* 💌nn▫️ به اساس منابع خبری امروز یکشنبه احتمالاً بسیاری از بخش های قاره آسیا، شاهد آفتاب گرفتگی باشد!📡

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
2020-06-16

۳۵ نصیحت از عائض القرنی 🌹nnهركدام را آهسته بخوانيد و در مورد آن تدبر كنيد و قول دهيد آن را عملی ميكنيد بعد بعدی را بخوانيد ٪nn۱ 💚 روزت را با نماز صبح و با اذکار صبح شروع کن تا کامیابی و موفقیت را بدست آوری .n n۲ 💚 همیشه استغفار بخوان تا شیطان بگونه ای از تو ناامید شود که به سر حد خودکشی برسد !nn۳ 💚 دعا را قطع نکن چون آن طناب نجات است .nn۴💚 همیشه به یاد داشته باش که فرشتگان صحبتهای تو را می نویسند nn۵ 💚 همیشه خوش بین باش اگر چه در ته بادهای تند و طوفانها باشیnnزیبایی انگشتان با شمردن تسبیح با آنهاست !nn۶ 💚 وقتی غمها و اندوهها بر تو هجوم آوردن کلمه لا اله الا الله را بخوان nn۷ 💚 بوسیله پولهایت دعای فقرا و محبت مساکین را بخر nn۸ 💚 سجده طولانی با خشوع ، بسیار بهتر است از قصر پر از گل nn۹ 💚 قبل از اینکه سخنی را از دهانت بیرون کنی در مورد آن فکر کن چون بسیاری از سخنان کشنده اندnn۱۰ 💚 از دعای مظلوم و اشک محرومان بر حذر باش nn۱۱ 💚 قبل از خواندن کتب و مجله ها و روزنامه ها ، قرآن بخوان nn۱۳ 💚 سبب استقامت خانواده ات باش nn۱۳ 💚 با نفست در طاعت خدا جهاد کن چون نفس انسان را به کار بد بسیار امر میکند .nn۱۴ 💚 دستان مادر و پدرت را ببوس تا بوسیله آن بهشت و رضامندی خدا را بدست آوری nn۱۵ 💚 لباسهای کهنه و قدیمی تو نزد فقراء نو و جدید هستنn n۱۶ 💚 خشمگین نباش چون زندگی از آنچه تو فکر میکنی کوتاهتر است .nn۱۷ 💚 با تو ثروتمندترین ثروتمندان و قوتریترین قدرتمندان است و او کسی نیست جز الله جل جلاله nn۱۸ 💚 راه اجابت دعا را بوسیله گناه مبند nn۱۹ 💚 نماز بهترین چیزی است که ترا بر مصیبتها و سختیها کمک میکندnn ۲۰ 💚 از گمانهای بد بپرهیز هم خودت راحت میشوی و هم دیگران از دست تو راحت میشوند nn۲۱💚 سبب تمام غمها رو گردانی از خدا است لذا به خدا روکنnn ۲۲ 💚 نمازی بخوان که با تو در قبر بیاید nn۲۳ 💚 وقتی که شنیدی کسی غیبت میکند به او بگو از خدا بترس nn۲۴ 💚 بر خواندن سوره ملک مداومت کن چون آن نجات دهنده از عذاب قبر است .nn۲۵ 💚 محروم واقعی کسی است که از نمازخاشعانه و چشمان گریان محروم باشد nn۲۶ 💚 مومنان بی خبر را اذیت نکن n( یعنی هیچکس را ناگهانی نترسان و اذیت نکن اگر چه به شوخی باشد)nn۲۷ 💚 تمام محبتت را با ( مردم ) فقط بخاطر خدا و پیامبرش کن nn۲۸ 💚 از کسی که غیبت ترا کرده گذشت کن ، چون او نیکیهایش را به تو اهدا کرده nn۲۹ 💚 نماز و تلاوت و ذکر گردن بندهایی درخشان بر سینه توأند .nn۳۰ 💚 هرکس گرمای جهنم را به یاد آورد بر دواعی و اسباب گناه صبر میکند nn۳۱ 💚 تا زمانیکه شب روشن میشود nدرها هم میروند مشکلات و سختیها هم بر طرف میشوند .nn۳۲ 💚 بحثها و سخنهای بیهوده را ترک کن چون تو کارهای مانده ای به مانند کوه داری !nn۳۳ 💚 با خشوع نماز بخوان چون تمام آنچه که منتظر تواند ( اعم از کار و افراد ) شان و مقام او از نماز پایین تر است .nn۳۴ 💚 قرآن را بالا سرت قرار بده nخواندن یک آیه از قرآن از دنیا و هر چه در آن است ارزشش بالاتر است .nn۳۵ 💚 زندگی زیبا است و زیباتر از آن تو با ایمانت هستی .

ADVERTISEMENT

2019-04-10

❤️ #رسول_اللهﷺ:nn⭐️ #شیطان را #دشنام ندهید ، بلکه به #الله تعالی از #شر او #پناه ببرید...

Similar Places:

اخبار فوتبال را از این دریچه آگاه شوید!!!
Want to go out of country then let us to...
سپورت کرکټ او تفريحي
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
مرکز ۱۰۰ بستر تداوی معتادین وزارت صحت عامه ، برنامه...
نگهدادی از تائسیسات برقی وظیفه هر افغان است
ADVERTISEMENT
“We will feel influence of good person when we lose...
خرید و فروش املاک با شاه آریانا Buying and selling...
ADVERTISEMENT
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را بیننده باشید
ADVERTISEMENT
ما با غذا های تندوری ایتالیایی از شما عزیزان پذیرایی...
دریچه موضوعات مختلف شامل کمیدی آموزشی و......
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
We always committed to provide acceptable aviation services to the...
له دې صفحې څخه به تاسې سره اسلامي ، تعليمي،...
ستا جانان یم
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT