ADVERTISEMENT
Home > Afghanistan > Kabul Daraz > Blogger > دره صوف انترنیشنل

دره صوف انترنیشنل

(0 Rate)
(0 Rate)

About :

رسانه محلی
ADVERTISEMENT

Contact:

,1100
-1.405331005646E-11, 0

Other Information

Categories:

Blogger, Author
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form
ADVERTISEMENT

Featured Articles:

2022-02-04

لولی لولی سرور از مو سرور بی خبر از موnسرور زوار بیدار شوه سری طالب ده دار شوهnسرور اگر ناچار شوه دشمونو ده فرار شوهnسرور زوار خاو برده وطن شیره پگ آو برده nقوم سرور کشته شده از کشته ها پُشته شدهnسرور بی خبر منده بالشت ده زیر سر منده nلولی لولی سرور از مو سرور بی خبر از مو nسرور زوار بیدار موشه شاروال ده قندهار موشهnدایکندی ره آباد مونه دشمونو ره برباد مونهnلولی لولی سرورذ ازمو سرورِ بی خبر از مو nسرور یک روز سر موشه ده مردم خو رهبر موشهnروانه ی قطر موشه جیبای شی پر دالر موشه nراهی سون سنگر موشه دشمو ده خون خو تر موشهnهر چی خواندی باور نکو امید خو به سرور نکو nسرور خاو شی گیرنگ شده بی غم شده بی ننگ شده nخودون شمو بیدار شوید آگاه شوید هوشیار شویدnکلاش خوره گردو کنید غم ده خانه دشمو کنید nروی خو سون سنگر کنید دشمونو ره نان تر کنید nوطن خو ره آزاد کنید دشمون خوره برباد کنیدnپرچم خوبر فراز کنید روز های نو آغاز کنید.nnکاپی

ADVERTISEMENT

2022-01-29

نتیجه معامله و فرار متفکر دوم جهان.

2022-01-28

ملا یعقوب، سرپرست وزارت دفاع طالبان در جریان دیدار با مقام‌های قول‌اردوی ۲۰۹ الفتح می‌گوید کسانی که عضو گروه طالبان بوده‌اند بدون اسناد و مدارک تحصیلی باید در ادارات حکومتی استخدام شوند.nnملا یعقوب تأکید کرده که اعضای طالبان دو دهه در کوه‌ها بودند و علیه امریکا جنگیدند.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
2022-01-28

#تازه nnیک مرد در شهر کندز بعد از چهار روز گرسنه گی خود را در خانه اش حلق آویز کرده است .nnمنبع می افزاید از وی دو زن و چندین طفل زیر سن مانده است .

2022-01-25

دومین سخنرانی هدا خموش در اجلاس اسلوnnبه نام آزادی و برابری!nبه احترام و یاد تمام دختران و زنان افغانستان که اسارت را نمی‌پذیرند.nnآقایان، خانم‌ها، درود بر شماnاز روز جمعه ۲۱ جنوری که برای انعکاس صدا و مطالبات زنان و مردان آزاده از کابل به اسلو دعوت شدم، میلیون‌ها زن و مرد افغانستان در داخل و خارج کشور به من انرژی دادند و انتظار دارند تا خواسته‌های مشروع و بر‌حق شان را مطرح کنم. nتاکید می‌کنم که من برای مذاکره نیامده‌ام بلکه برای طرح خواست‌ها و مطالبات مردم به خصوص زنان اینجا هستم.nnمن دیروز از شرایط سرکوب، ترور و اختناق حاکم بر افغانستان پسا ۱۵ اگست گفتم. از سرنوشت همه زنان معترض به نیکی آگاه هستید. نیازی به تکرار آن نمی بینیم.nnدیروز آقای متقی به نمایندگی از طالبان گفت که با همکاران خویش تماس گرفته تا سرنوشت دختران دستگیر شده در کابل و بلخ را پیگیری و روشن کند. آقای متقی به من گفت: بیایید کابل تا با هم و با معترضین حرف بزنیم. nnما زنان در این حرف‌ها تناقض می‌بینیم و آن را تلاشی به منظور انحراف ذهنیت عامه می‌دانیم. این‌ جا در برابر جامعه جهانی برای به دست ‌آوردن پول‌های بلوکه شده و کسب مشروعیت و اعتماد یک چیز مطرح می‌شود اما در عمل، در خیابان‌ها، خانه‌ها و در شهرهای افغانستان، طالبان سرکوب، ترور و وحشت به راه انداخته اند. آنان در این ۵ ماه و ۹ روز، با زنانی که بار‌ها با تظاهرات مسالمت آمیز در کابل و بلخ و هرات و دیگر شهر‌ها به خیابان‌ها برآمدند، سخنی از صحبت و مذاکره نگفتند. nnبرعکس زنان را سرکوب، ترور، و انسان زدایی کردند.nتا دیروز از مردم افغانستان در عملیات‌های نظامی شما و طالبان به عنوان سپر استفاده می‌شد و حالا از زنان معترض، از فقر و فاجعهٔ موجود به عنوان اهرم فشار استفاده می‌شود. ما در برابر هرگونه اسارت جنسیتی و سرکوب اقوام تحت ستم تلاش و مبارزه می‌کنیم.nnما به هیچ صورتی طالبان را به عنوان حکومت ولو بالفعل نمی‌شناسیم. تجربهٔ پنج ماه گذشته نشان داد که طالبان نه به عنوان دولت بالفعل، بل به عنوان یک مجموعه ملیشه‌های خود سر و جنگ سالار عمل می کنند. دست گیری زنان و مردان بدون روند و مجوز قانونی، داخل شدن به حریم خصوصی ما در نیمه شب و زندانی کردن ما در خانه‌های شخصی و انکار از این همه جنایت از ویژگی‌های جنگ سالاران و ملیشه‌های غیر مسئوول است. سخنگویان شان آشکارا از حق دربند کشیدن، زندانی کردن و مجازات مخالفان خود سخن می‌گویند. پیش از هر مساله دیگر طالبان یک پرسش آغازین را پاسخ دهند و آن این است که چی کسی به طالبان حق حکمرانی بر ما را داده اند؟nnعده‌ای هستند که پافشاری می‌کنند، گویا طالبان نمایندگان مردم افغانستان استند. و یا این که مردم افغانستان سنتی هستند. و یا این که مردم افغانستان اهلیت دموکراسی، حقوق زن، حقوق بشر و آزادی بیان را ندارند. nnنه، خانمها و آقایان! nهیچ مردمی در این بیست سال آخر به اندازهٔ ما در راه دموکراسی، آزادی بیان، حقوق زن، حقوق بشر، آموزش و دانایی قربانی نداده است. ما به قیمت زندگی خود، به قیمت قطع اعضای بدن خود توسط ملیشه‌های همین‌هایی که شما امروز میزبان‌شان استید، در انتخابات شرکت کردیم. nnفهرست روزنامه نگاران و روشنفکران قربانی شده در دنیا را ببینید. وطن من در اول این فهرست است. این‌ها قربانی‌های ما در راه آزادی بیان اند زیرا شما اختیار ما را در دست این گروه سپردید که از دو سال به این سو اعتماد شما را به دور انگشتان خود می‌چرخاند. اینها به کدام حرف‌شان، قول شان وفا کرده اند که امروز انتظار دارید تا با این‌ها مذاکره شود و این‌ها تعهداتی بسپارند؟nnمتاسفانه جامعه جهانی ما را در ناگزیری انتخاب طالبان قرار داده است. چرا ما باید مجبور باشیم که طالبان را بپذیریم؟ ما مجبور نیستیم که میان تسلیم شدن به طالبان و یا آغاز دوبارهٔ همه چیز از صفر، یکی را انتخاب کنیم. ما یک جامعه بدوی نیستیم که هیچ اصول و معیار‌های ارزشی و اخلاقی خود گردانی و دولت‌داری را نداشته باشیم. ما یک جامعه مبتنی بر قانون اساسی بودیم. طالبان به چی حقی آن قانون اساسی را به صورت قهرآمیز و یک جانبه ملغا کردند؟ طالبان چرا شالوده‌های حقوقی دولت پسا ۲۰۰۱ را نابود کردند؟ چی کسی به آنها چنین حقی را داد تا همه دولت و جامعه افغانستان را مصادره کنند؟nnدوام این وضعیت شاید برای جامعه جهانی قابل قبول باشد. آن‌ها می‌توانند بگویند که این وضع بهتر از هیچ است و یا ما بدیلی برای طالبان نداریم. اما برای ما به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. ما نمی‌خواهیم که با تدوام این وضعیت طالبان همه روزه از ما قربانی بگیرند و انسان‌ها را به برده‌های افکار و قدرت خودش مبدل کنند.nnخانم ها و آقایان،nمن از این گروه چیزی نمی‌خواهم. چون این‌ها به این که قابل اعتماد نیستند، شهرت دارند. این‌ها اعتقاد دارند هر ناروایی که به خاطر هدف گویا نیک شان می‌کنند، گناه ندارد چون خود را سربازان دین و خدا می‌دانند.nn من به جامعه جهانی مراجعه می‌کنم‌. خواست هم‌نسلانم را با شما در میان می‌گذارم. شما قدرت دارید. منابع دارید. امکان برگزاری چنین مجالس را دارید. می‌توانید از این گروه تضمین بگیرید که:nn1. تمامی زندانیان سیاسی منجمله معترضان مدنی در تمام شهر‌های افغانستان به شمول بلخ، هرات و کابل فورا رها شوند؛ n2. شورای با صلاحیت و مستقل از سوی سازمان ملل، متشکل از خانواده آسیب‌دیدگان و قربانیان، نمایندگان مردم، نهادهای مستقل بین‌المللی حقوق بشر جهت نظارت و بررسی رفتار و سیاست‌های طالبان تشکیل شود؛ n3. هر نوع خشونت از سوی تفنگ‌داران طالب علیه زنان و هر نوع تعقیب، دستگیری و زندانی ساختن افراد ملکی که تظاهرات مسالمت آمیز دارند، متوقف شود؛n4. مطالبه زنان "نان، کار، آزادی" باید تامین شود. آزادی، حقوق برابر از جمله کار و آموزش برای همه بدون قید و شرط تضمین گردد. nnاز نمایندگان جهان می‌خواهم که وقتی در مورد افغانستان با گروه طالبان مذاکره می‌کنید، لطفا کودکان و دختران خود را به یاد داشته باشید. کودکان و دختران افغانستان فقط در شرایط متفاوت که نتیجه رقابت جهانی و منطقه‌ای بوده، به چنین اسارتی در آمده اند. کودکان و دختران افغانستان تفاوتی از نظر حقوق انسانی با کودکان شما ندارند. لطفا آیندهٔ آنها را معامله نکنید. nnدر دراز مدت، امنیت و مصونیت تنها در پرتو حکومت قانون ممکن است. ما خواهان اعادهٔ قدرت به مردم هستیم. در گام نخست فصل دوم قانون اساسی باید اعاده گردد و جامعه جهانی از تطبیق آن نظارت کند. در گام بعدی مذاکرات همه جانبه، شفاف و جامع برای ایجاد سازمان دولت و نظام سیاسی جدید مطابق مقتضیات و نیازهای عصر امروز ما آغاز گردد.nnبله، من بعد از نشست اسلو به کابل باز می‌گردم. من خطر برگشت به افغانستان را بهتر از هر کسی در اینجا می شناسم. اما من و میلیون‌ها زن جوان و پیر افغانستان مصمم هستیم از مقاومت و مبارزه ما برای "نان، کار و آزادی" دست نکشیم.nnخانمها و آقایان،nمن سخنانم را با پرسشی از نمایندهٔ وزارت خارجهٔ امریکا، آقای تام ویست به پایان می‌رسانم.nآقا، بیست سال پیش، ما از ناگزیری که خود در آن مقصر نبودیم، به دنیا اعتماد کردیم. خود را به جای یک پدر از افغانستان قرار بدهید. با وضعیتی که پدیده آورده‌اید، می توانید به دختر تان توصیه کنید به دنیا اعتماد کند؟nnهدا خموش n۲۴ جنوری ۲۰۲۲ nاسلو - ناروی

ADVERTISEMENT

2022-01-14

در حشر ز غم های کهن خواهم گفتnاز صبر، سکوت و سوختن خواهم گفتnبگذار همه بهشت و دوزخ گویند nمن وای وطن وای وطن خواهم گفتnnکاپی

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
2022-01-12

درسی از تاریخ،nروزی خان عبدالغفار خان مشهور به فخر افغان و گاندی با هم یک‌جا بودند. گاندی مشغول کتاب‌خوانی بود اما خان عبدالغفار خان سه ساعت خوابید. وقتی بیدار شد دید گاندی هنوز هم مشغول کتاب‌خوانی است.nگاندی به خان عبدالغفار خان گفت: راحت خوابیدی‌؟ nاو گفت: بلی با خوابیدن اعصابم خیلی راحت شد.nسپس او از گاندی پرسید: شما از کتاب خواندن خسته نشدید؟ nگاندی گفت: من از کتاب خواندن خسته نمی‌شوم؛ چون می‌دانم کلید رهایی و آزادی مردمم در لای همین کتاب‌ها است که من باید آن‌را بخوانم و روزی به آن دست پیدا کنم. ولی از وقتی دیدم خودت سه ساعت خوابیدی با خود فکر کردم وقتی رهبر بزرگی چون تو می‌تواند با این راحتی بخوابد پس چطور مردم‌اش می‌تواند بیدار شود و به آزادی و خوش‌بختی برسد؟!nگاندی توانست هفتصد میلیون انسان هندی را از زیر سلطه انگلیس‌ها رها سازد، ولی خان عبدالغفار خان نیم عمر خود و تمام عمر مردم خود را در خواب و خیال آزادی گذراند و هیچ‌گاه نتوانست ملت خود را از جهل و نادانی نجات دهد و آزادی‌شان را بدست بیاورد.nnکاپی

ADVERTISEMENT

Similar Places:

په دغه پاڼه کي به تاسو ته عمومي معلومات خپريږي...
خبر رسانی دقیق و با حفظ بی‌طرف
ADVERTISEMENT
کلینیک زیبایی و جلدی
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
IDEAS ARE EASY IMPLEMENTATION IS HARD
Afghanistan is always with Palestine We are supporting Palestine like...
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Always be honest
personal information and idea
اسلامي معلومات له دی صفحې څخه تعقیب کړئ
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Hadaf az een pich neqahdari az aks haie khodam ast
اخبار دقیق و هم رسانی از حقایق روز !
وطن پاک‌ترین داشته ملتی است که برای تاریخ و فرهنگ...
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT