ADVERTISEMENT
Home > Afghanistan > Kabul > Scientist > شرکت ساختمانی و مهندسی قادری

شرکت ساختمانی و مهندسی قادری

(8 Rate)
+93770389143
(8 Rate)
+93770389143

About :

موضوعات گوناگون را برای شما ارایه می نماییم
ADVERTISEMENT

Contact:

+93770389143

Other Information

Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form
ADVERTISEMENT

Featured Articles:

2022-03-06

Amazing 😱😱

2022-03-06

☑️ فرمول ساده و دستی برای دیزاین گادرهای آهنکانکریتی:nnفرمولهای ساده از زمانی که انسان کار ساختن ساختمان ها را شروع کرده، موجود بوده است. با گذشت زمان این فرمولهای ساده بر اساس تجربه تغییر نموده و اصلاح شده اند. یکی از این قوانین دستی که در حال حاضر در بین انجنیران کاربرد فراوانی دارد تعیین عمق گادرهای آهنکانکریتی است. کافی است برای هر یک متر وایه گادر ۶/۲۵ سانتیمتر عمق در نظر بگیریم.nnD = 6.25*Lnnبه عنوان مثال برای یک گادر با وایه ۷ متر کافیست یک گادر آهنکانکریتی با عمق ۴۳/۷۵=۷×۶/۲۵ (تقریبا ۴۵ سانتیمتر) در نظر بگیریم.nnهمچنین یک فرمول ساده برای محاسبه دستی سیخهای کششی گادرهای آهنکانکریتی وجود دارد. با داشتن مومنت انحنایی ضریبدار در وسط وایه می توان اندازه سیخ کششی را برای آن کنترل نمود، به خصوص برای کنترل سریع دیزاین، هنگامی که از نرم افزارهای کامپیوتری استفاده می شود.nnرابطه مذکورکه برای سادگی استفاده برای انجنیران به واحدهای معمولی تبدیل شده است به شرح زیر می باشد:nnAs = 30 M / dnnدر این رابطه As مقدار سیخ های کششی بر سانتیمتر مربع، M مومنت انحنایی حد نهایی بر اساس تن-متر و d بازوی سیخ کششی بر حسب سانتیمتر است. این فرمول برای نسبت سیخ بین ۱ تا ۱/۵ فیصد بسیار خوب کار میکند. با در نظر داشتن اینکه سیخ حداقل در گادرها ۰/۲۵ فیصد و حداکثر ۲ تا ۲/۵ فیصد است، فرمول مذکور دیزاین یک گادر اقتصادی را نتیجه خواهد داد.

ADVERTISEMENT

2022-03-05

#کابل- ده افغانان قدیم!

ADVERTISEMENT
2022-03-05

👈رابطه بین نمبر سیخ و قطر سیخ :n(Relation between steel bar # and diameter):nnدوستان عزیز شما میدانید که در بعضی سیستم ها به طور مثال در سیستم امریکایی سیخ به علامت نمبر (#) مشخص میکند و به قطر نشان نمیدهد که در این حالت دانستن رابطه بین نمبر سیخ و قطر سیخ ضروریست.nnاولا به شکل کوتاه : اګر سیخ مورد نظر که به علامت نمر (#) نشان داده شده باشد به عدد 8 تقسیم کنید حاصل آن قطر سیخ از جنس انچ بدست میاید. nn👈 مثال زنده: سیخ نمبر 5 (bar #5 = ? mm diameter) به کدام قطر سیخ مطابق دارد ؟nnحل: اول عدد 5 تقسیم بر 8 میکنیم تا قطر سیخ از جنس انچ بدست آید . که جواب شان 0.625 انچ میشودnnچون معمولا قطر سیخ از جنس ملی متر در کشور ما مروج است پس اولا باید انچ به سانتي متر و بعدا سانتي متر به ملي متر تبدیل میکنیم که در نتیجه قطر سیخ به ملي متر بدست میاید . nn1 انچ مساوي است به 2.54 سانتی متر ، حال اګر 0.625 انچ ضرب در 2.54 سانتي متر کنیم جواب 1.5875 بدست میاید که همین عدد قطر سیخ به سانتي متر است، چون 1 سانتي متر مساوي به 10 ملي متر است پس همین عدد ضرب در 10 میکنیم تا قطر سیخ به ملی متر بدست آید که بعد از ضرب کردن 15.875 ملی متر بدست میاید که تقریبا مساوي به 16 ملی متر است . nnجواب آخري : (bar #5 = 16 mm diameter bar) nnدیګر نمبر سیخها: nn🔴Bar # 2 = 6mmn🔴Bar # 3 = 10mmn🔴Bar # 4 = 12 mmn🔴Bar # 5 = 16 mmn🔴Bar # 6 = 20 mmn🔴Bar # 7 = 22 mmn🔴Bar # 8 = 25 mm n🔴Bar # 9 = 28 mmn🔴Bar # 10 = 32 mm

ADVERTISEMENT

2022-03-04

🔸طریقه محاسبه مصرف برق:nn💡دوستان عزیز برق همیشه توسط وات و کیلوات محاسبه میشود nحال میبینیم که چگونه میتوانیم وات را پیدا کرده و محاسبه کنیم nقسمیکه شما شاید دیده باشید در بعضی مشخصات مصرفی وسایل برق مصرف وات نوشته میباشد.n🔴 فرض مثال بخاری برقی 2000 وات nحال میبینیم که چگونه محاسبه میشود.nوات همیشه ضرب فی ساعت میشودnیعنی زمانیکه ما بخاری برقی را روشن میکنیم الی یک ساعت 2000 وات برق مصرف دارد خوب اگر در 24 ساعت ما برای 10 ساعت از بخاری برقی 2000 وات استفاده میکنیم اینجا 10 ساعت را ضرب 2000 وات میسازیم n10x2000=20000 nخوب حال که دانستیم در 24 ساعت 10 ساعت از بخاری برقی 2000 وات استفاده کنیم 20000 وات مصرف دارد حال مصرف روز را با مصرف ماه ضرب میزنیم یعنی 20000 وات ضرب 30 روز 20000x30=600000nاینجا که بخاری برقی 2000 وات در یک ماه با استفاده 10 ساعت در روز 600000 وات میشود حال وات را به کیلوات محاسبه میکنیم و زمانیکه میگوییم یک کیلوات منظورش از 1000 وات استnدرینجا مجموعه مصرف خود را تقسیم 1000 میکنیمnیعنی 600000 وات تقسیم 1000 وات که همان یک کیلوات میشود n600000÷1000=600nجمله مصرف یک ماه 600 کیلوات شد حال فی کیلوات را ضرب پول میسازیم فرض مثال فی کیلوات برق ما 5 افغانی استn 600x5=3000 افغانیnخوب دوستان عزیز قسمیکه گفتیم در بعضی وسایل برقی خانه مصرف وات نوشته میباشد اما در اکثریت دیگر وسایل تنها ولتاج و امپیر درج میباشد حال میبینیم که ولتاج را با امپیر چیگونه محاسبه کرده تا وات را پیدا کنیمnدرینجا از یک چارجر مبایل شروع میکنیم فرض مثال در مشخصات مصرفی چارجر مبایل نوشته شدهn 5 ولت 2 امپیر برای پیدا کردن وات ولتاج را با امپیر ضرب میزنیم یعنی 5x2=10 مجموعه ولتاج و امپیر مبدل به وات میشودnحال که دانستیم مصرف چارجر مبایل ما 10 وات در فی ساعت است فرض میکنیم در 24 ساعت ما تنها 2 ساعت مبایل خود را چارج میکنیمnدرینجا 10 وات ضرب 2 ساعت 10x2=20 جمله مصرف دو بار چارج کردن مبایل در روز 20 وات میشود حال مصرف روز را با ماه ضرب میزنیم 20x30=600nبعد از حاصل کردن مجموعه مصرف برق مبایل در یک ماه 600 وات را با تعداد مبایل های خانه ضرب میزنیم فرض مثال در یک خانه 4 مبایل داریم اینجا 600x4=2400 واتnزمانیکه مصرف برق 4 مبایل در یک ماه 2400 وات است که همان 2.4 کیلوات میشود به همین شکل میتوانیم مصرف تمام وسایل خانه را محاسبه کنیم nولتاج 👈 V/Voltsnامپیر 👈 A/Amperenوات 👈 W/Watt

ADVERTISEMENT

2022-03-03

✅ درز انقطاع چیست؟nدرز انـقطاع (joints separation ) فـضایی خـالی بین دو سـاخـتمان مـجاور یکدیگر میبـاشـد کھ بـه مـنظور جـداسـازی سـازه دو سـاخـتمان در نـظر گـرفـته می شـود. این درز بـرای جـلوگیری از بـرخـورد و ضـربـه سـازه ھـای مـجاور بـه یکدیگر در ھـنگام زلـزلـه و تشـدید آسیب ھـا می بـاشـد. در جـاھـایی که زمین مـورد نـظر بـا بـلاک مـجاور از لـحاظ سـاخـتمانی ھمسایه باشد باید درز انقطاع را جانمایی شود.nدرز انـقطاع در واقـع فـاصـله ی خـالی بین دو سـاخـتمان اسـت که در کنار ھـم سـاخـته میشـونـد. حـالا شـاید بـرایتان سـوال بـاشـد که چـرا اصـلا درز انـقطاع را در نـظر می گیرنـد؟nچـرایی آن این اسـت که در ھـنگام زلـزلـه که دو سـاخـتمان کنار ھـم احـداث شـده انـد،لـرزش و تکان ھـایی دارنـد که بـرای جـلوگیری از خـسارت ھـای نـاشی از بـرخـورد دوسـازه بـه ھـم، درز انـقطاع طـراحی و اجـرا می شـود. بـه عـبارت دیگر بـاید دو سـازه بـا یکnفـاصـلھ ای که درز انـقطاع نـامیده می شـود در کنار ھـم سـاخـته شـونـد تـا در ھـنگام زلـزلـه حـرکت آزاد داشـته بـاشـند و نیروی مـضاعفی (مـانـند ضـربـه) بـه ھـمدیگر واردنکنند. پـس تـا اینجا مـتوجـه شـدیم که وظیفه درز انـقطاع جـلوگیری از بـرخـورد دوnسازه به ھم و ایجاد خسارت ناشی از برخورد آنھاست.nn🔴 پیامد ھای عدم استفاده از درز انقطاع در ساختمان :nبـا تـوجـه بـه این مـوضـوع که نیروی نـاشی از ضـربـه سـاخـتمانھـا بـه یکدیگر در حین زلـزلـه مـقداری زیاد بـوده و بـرآورددقیق آن مشکل میبـاشـد (این نیرو بـا تـوجـه بـه مـفاھیم ضـربـه اجـسام در دینامیک تعیین میشود)؛ خـسارات نـاشی ازبـرخـورد سـاخـتمانـھا بـا یکدیگر زیاد بـوده و میتوانـد بـاعـث خـرابی و آسیب ھـای مـختلف در سـاخـتمانـھا شـود. بـنا بـراین محاسبه و در نظرگیری صحیح این فاصله بین ساختمانھای مجاور، اھمیت بالایی دارد.nبـرخـورد سـاخـتمان ھـای مـجاور ھـم میتوانـد در اثـر مـوارد مختلفی از جـمله نـامنظمی ھـندسی بـاشـد، بـه عـنوان مـثال فـاصـله بیش از حـد بین مـرکز جـرم و مـرکز سختی سـاخـتمان، بـاعـث ایجاد پیچش در سـازه میشود. در حـالـت دیگر این ضـربـه ممکن اسـت در اثـر روان گـرایی خـاک و جـابـجـایی بیش از حـد سـازه بـاشـد که طی این جـا بـه جـایی، سـازه ممکن اسـت بـاساختمان مجاور ھم برخوردی داشته باشد.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
2022-03-02

👈 در بستن گژدمک ستون های کانکریتی باید از قرار دادن قلاب گژدمک ها رو به روی یکدیگر،اجتناب کرد.

2022-03-01

🔸 عناصر ساختمان.

2022-03-01

🔸مسجد پل خشتی پنجاه سال قبل

ADVERTISEMENT

Similar Places:

Social Science Research
ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر این صفحه را با...
دا فیسبوک پاڼه په کوم سیاسي جریان پورې اړه نه...
ADVERTISEMENT
حب الوطن من الایمان # love of country is from...
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
بهترین و کاملترین صفحه در نشر اخبار دقیق کانکور ارائه...
این صفحه جهت ارتباط با استاد داکتر انور یاسا...
ADVERTISEMENT
مقبولی و شادابی را دوباره با ما دریابید!
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT